Sam Flynn - Hot Toys [Novidades]

Angelica - Hot Toys [Novidades]

Jim Gordon - Hot Toys [Novidades]

Batman - Sideshow Collectibles [Novidades]

Yozora Mikazuki - Kotobukiya [Novidades]