Spawn – Series 7 – Spawn III – McFarlane Toys (1996)