Figurama Collectors | Kenshin vs. Shishio Diorama – Vendas Abertas! [Novidades]

Figurama Collectors | Kenshin vs. Shishio Diorama – Novas Imagens! [Novidades]

Figurama Collectors | Kenshin vs. Shishio Diorama - Documentário! [Novidades]

Figurama Collectors | Kenshin vs. Shishio Diorama - Video Promocional! [Novidades]

Figurama Collectors | Kenshin vs. Shishio Diorama! [Novidades]